Какво е общност

Селото е публична корпорация, юридическо лице. Това е основната единица на държавната администрация. В зависимост от вида на община изпълнява държавната администрация.  В Чешката република, общините се определят от Закона за общините. Според CSO в Чехия 6259 общините и областите. 

Село е автономни области, които са неразделна разграничение. Общественият корпорация със собствените си активи, които то управлява.  В правните отношения, действащи от тяхно име, също носи отговорност, която следва от тези отношения. Общината изпълнява държавната администрация по силата на делегирани правомощия.  Урежда от законите и подзаконовите актове, които са издадени въз основа на закони, правителствени решения, директиви на централните власти.