Какво е обществена земя и изграждане на инфраструктура

Публична infrastrukura земя и сгради са движение пътища, пътища, летища и съоръжения към тях, както и лидерство и структури, които служат техническото им оборудване, като водоснабдяване, канализация, оборудване за управление на отпадъците, управление на енергията и по-нататък това е гражданското оборудването и съоръженията, свързани с обучение и образование, социални и здравни услуги, култура, публичната администрация и гражданската защита.  Инфраструктурни решения, основаващи се на решаване на публичната инфраструктура и градоустройство.  Повечето от тях са свързани с политиките за териториално сближаване, за жителите на територията на общността. Качеството на условията на живот на населението е засегнато от техническата инфраструктура

Значението на обществената инфраструктура, тя се намира в обществените сгради, управлението, поддържането и развитието, която е свързана с останалите изисквания, така че да се улесни транспортирането на хора и стоки, осигуряват питейна Vou за пиене и техническа употреба, не е била предоставена за управление на безопасно битови отпадъци енергия и предава важна информация в рамките на и между общностите.