Какво е топлинна помпа източник на енергия

Термопомпата е алтернативен източник на енергия, която привлича топлина от околната среда, което е вода, въздух или по суша, и тя се превръща в по-високо ниво на температурата, което след това се използва ефективно за отопление или топла вода. Овърдрафт за отопление на по-високо температурно ниво е необходимо да се доставя определено количество енергия. Източникът на енергия за термопомпата обикновено електричество, който задвижва компресора. Конвенционална топлинна и теглеха доставя ако идеални условия 3 - 4 пъти повече топлина, отколкото потребяват електроенергия. Термопомпата, както и други уреди за отопление и затопляне на вода, етикети. Целта е да се гарантира, намалена консумация на енергия и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници.