Какво е решението за промяна на предназначението на земята

Решение за промяна на предназначението на земята, се създава нов начин на ползване на земята, както и условията за неговото използване. Това решение се издава за озеленяване, създаване на минната зона, паркинг, обработка и разпространение райони, както обществени, така и не е обществено гробище, създаване и отмяна на лозя, насаждения с хмел, гори, паркове, градини, модификация на земя, които оказват влияние върху проникването на вода. Заповедта за промяна на предназначението, представени от заявителя в писмен вид, заедно с цялата документация.