Какво е Фонд за Земеделска Земя

Земеделска земя е земеделска земя, обработваема земя, насаждения с хмел, лозя, градини, но също така и овощни градини, ливади и пасища, които временно се култивира, езера с риба, водни птици неземеделски земи, което е важно да се гарантира, че селскостопанското производство, като например екскурзии, земя е важна устройство за поле за напояване, водни резервоари, отводнителни канавки коректори, консерванти тераси и т.н. 

Защита на Фонд за земеделска земя след това се свързва с използването й за земеделски цели, защитата му при устройство на територията, на предложения за създаване минни райони, обработка, докато строителна и минна или промишлена дейност. Опазване на земеделските земи ресурси натоварени общинските органи, органи с разширени правомощия, регионални власти и Министерството на околната среда. Националните паркове защитават управлението на съответния национален парк.