Какви са замърсители

Замърсяване са емисиите , които влизат в контакт с околната среда. Обикновено се съхранява в почви, растения и живи организми. Концентрацията на замърсители е много по-ниска от концентрацията на емисиите. Е разделена на три основни категории, твърди, газообразни и радиоактивни замърсители. Твърди замърсители са оформени главно от частици прах или аерозоли. Самата неорганичен прах съдържа предимно метални частици, флуориди и сулфати. Органичният прах се състои основно от катран и полен. Твърди вредни емисии се дължат главно на намаляването на видимостта и отрицателни ефекти върху живите организми. При по-високи концентрации може да предизвика корозия. Газообразни замърсители се състоят от много различни елементи. Най-често, серните съединения и халогените. Техният произход е различен. Те могат да произвеждат изпускателна въглища превозни средства или може да бъде от изгаряне пластмаса. Газообразни замърсители са много вредни и дори могат да бъдат канцерогенни. Радиоактивни замърсители са много редки и се срещат почти само в аварии в ядрени съоръжения.