Какво е зониране

Зониране позволява поставяне на сгради и съоръжения в имота. Зонирането се издава от компетентния орган въз основа на изграждане на управление на земята, или опростени процедури за планиране. В случай, че за дадена територия от специална наредба определя от орган, различен от офис сграда реши, че властта само в съответствие със становището на задължителен Сграда орган. Подаване на заявлението за планиране съдържа общи изисквания и основна информация за необходимия намерение, идентификация на земя или сграда, на която той има намерение да извърши още един показател, на лицата, които имат право на собственост или други вещни права към съседна земя или сгради върху тях, ако правото си на тази земя, пряко засегнати от решението.   В случай, че изграждането на власт достатъчно информация и данни за оценка на проекта, може да прости изслушване. В рамките на 15 дни, след което страните могат да споделят своите възражения.